【xizi被窝段子20200715】管自己 是佛;管别人 是魔

【xizi被窝段子20200715】管自己 是佛;管别人 是魔

【1】烧柱香

图片[1] - 【xizi被窝段子20200715】管自己 是佛;管别人 是魔 - xizi

【2】这是镶钻了吗?

图片[2] - 【xizi被窝段子20200715】管自己 是佛;管别人 是魔 - xizi

【3】缜密的心思,无懈的逻辑,融合悬疑、伦理,又有走近科学的味道,不看到最后,永远不知道针!象!让人拍案叫绝

图片[3] - 【xizi被窝段子20200715】管自己 是佛;管别人 是魔 - xizi

图片[4] - 【xizi被窝段子20200715】管自己 是佛;管别人 是魔 - xizi

图片[5] - 【xizi被窝段子20200715】管自己 是佛;管别人 是魔 - xizi

图片[6] - 【xizi被窝段子20200715】管自己 是佛;管别人 是魔 - xizi

图片[7] - 【xizi被窝段子20200715】管自己 是佛;管别人 是魔 - xizi

【4】四楼的祖咒

图片[8] - 【xizi被窝段子20200715】管自己 是佛;管别人 是魔 - xizi

图片[9] - 【xizi被窝段子20200715】管自己 是佛;管别人 是魔 - xizi

图片[10] - 【xizi被窝段子20200715】管自己 是佛;管别人 是魔 - xizi

【5】刺秦

图片[11] - 【xizi被窝段子20200715】管自己 是佛;管别人 是魔 - xizi

【6】如何让人感激涕零于你曾殴打他~

图片[12] - 【xizi被窝段子20200715】管自己 是佛;管别人 是魔 - xizi

【7】等你老的那一天,你觉得可以用哪四个字形容你的一生?

【13】移动式窗

图片[13] - 【xizi被窝段子20200715】管自己 是佛;管别人 是魔 - xizi

【14】气球

图片[14] - 【xizi被窝段子20200715】管自己 是佛;管别人 是魔 - xizi

【15】你也想穿我的睡衣吗

图片[15] - 【xizi被窝段子20200715】管自己 是佛;管别人 是魔 - xizi

【16】要刷很久的牙

图片[16] - 【xizi被窝段子20200715】管自己 是佛;管别人 是魔 - xizi

【17】理性的天使

图片[17] - 【xizi被窝段子20200715】管自己 是佛;管别人 是魔 - xizi

【18】勿扰式孤独

图片[18] - 【xizi被窝段子20200715】管自己 是佛;管别人 是魔 - xizi

【19】还俗

图片[19] - 【xizi被窝段子20200715】管自己 是佛;管别人 是魔 - xizi

【20】佛说:“管自己,是佛;管别人,是魔。”

图片[20] - 【xizi被窝段子20200715】管自己 是佛;管别人 是魔 - xizi

所以一开始就大大方方做自己吧!

图片[21] - 【xizi被窝段子20200715】管自己 是佛;管别人 是魔 - xizi

这就是最好的做法

图片[22] - 【xizi被窝段子20200715】管自己 是佛;管别人 是魔 - xizi

图片[23] - 【xizi被窝段子20200715】管自己 是佛;管别人 是魔 - xizi

图片[24] - 【xizi被窝段子20200715】管自己 是佛;管别人 是魔 - xizi

图片[25] - 【xizi被窝段子20200715】管自己 是佛;管别人 是魔 - xizi

图片[26] - 【xizi被窝段子20200715】管自己 是佛;管别人 是魔 - xizi

图片[27] - 【xizi被窝段子20200715】管自己 是佛;管别人 是魔 - xizi

图片[28] - 【xizi被窝段子20200715】管自己 是佛;管别人 是魔 - xizi

图片[29] - 【xizi被窝段子20200715】管自己 是佛;管别人 是魔 - xizi

图片[30] - 【xizi被窝段子20200715】管自己 是佛;管别人 是魔 - xizi

📢赞助会员】如何批量下载本站原始图片【查看教程】

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞357 分享